REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ „Podarunkinaokazje.pl”

Właściciel:

Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J.
ul. Jana Kazimierza 30 lok 7
01-248 Warszawa
NIP 951 226 85 32
REGON 14 15 79 427
KRS 0000313564
Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach elektronicznej platformy do składania zamówień;

1.2. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający podstawowe zasady korzystania z elektronicznej platformy do składania zamówień w Podarunkinaokazje.pl;

1.4. Sklep – stacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się w Warszawie, przy ul. Jana Kazimierza 30 lok 7; 01-248 Warszawa, w którym można składać Zamówienia przy użyciu elektronicznej platformy dostępnej pod Podarunkinaokazje.pl;

1.5. Towar – produkty prezentowane w elektronicznej platformie, które można nabyć w Sklepie;

1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podarunkinaokazje.pl Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J., a Klientem, realizowana w Sklepie znajdującym się w punkcie sprzedaży zlokalizowanym przy ulicy Jana Kazimierza 30 lok 7 w Warszawie. .

1.7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

1.10. EP – elektroniczna platforma do składania zamówień w Sklepie prowadzona pod www.podarunkinaokazje.pl

1.11 Pełnomocnik – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i/lub też zapłaty za Towar.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady korzystania z EP znajdującej się na www.podarunkinaokazje.pl

2.2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem EP, prowadzony jest przez przy ul. Jana Kazimierza 30 lok 7, 01-248 Warszawa,

2.4. Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach EP;

b) warunki i zasady dokonywania rezerwacji produktów dostępnych w Sklepie za pośrednictwem EP;

c) warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie za pośrednictwem EP;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży w Sklepie przy użyciu EP.

2.5. Korzystanie z EP jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Chrome w wersji 49 i wyższych

b) Firefox w wersji 43 i wyższych

c) MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych

d) Microsoft Edge w wersji 13 i wyższych

e) Opera w wersji 36 i wyższych

f) Safari w wersji 4 i wyższych

g) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

h) przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies

2.6. W celu korzystania z EP Klient powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podarunkinaokazje.pl Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J.
 dokonuje sprzedaży wyłącznie rzecz osób, które ukończyły wiek 18 lat i ich zachowanie nie wskazuje, że są nietrzeźwe. Nie dokonuje sprzedaży na kredyt lub pod zastaw.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić wydruk.

2.9. Informacje o Towarach zawarte w EP Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w Sklepie.

2.11. Platforma elektroniczna do składania zamówień przedstawia ofertę z zakresu napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych, literatury tematycznej oraz akcesoriów związanych z powyższymi.

 

III. Zasady korzystania z EP

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z EP jest rejestracja w jej ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron EP.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe. Dokonując rejestracji Klient upoważnia podarunkinaokazje.pl Sp. Z o.o. ul. Mińska 23 LU 4; 03-808 Warszawa do przetwarzania jego danych osobowych.

3.4. podarunkinaokazje.pl Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J. może pozbawić Klienta prawa do korzystania z EP, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zawartych tam treści, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w EP dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem EP naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników EP,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez pl Sp. Z o.o. ul. Mińska 23 LU 4; 03-808 Warszawa za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię podarunkinaokazje.pl Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J.

d) nie ukończył 18 roku życia.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z EP, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody podarunkinaokazje.pl Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych zawartych w EP, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze EP w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach EP niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania z EP w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla podarunkinaokazje.pl Sp. Z o.o. ul. Mińska 23 LU 4; 03-808 Warszawa,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach EP jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania z EP w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.

 

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie za pośrednictwem EP należy wejść na stronę internetową www.podarunkinaokazje.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z EP wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu odbioru i przekazania Towaru Klientowi, jeśli Klient zdecydował się skorzystać z jego pośrednictwa oraz dodatkowych kosztów, (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) czasu i sposobu działania Pełnomocnika.

4.5. W celu wysłania Zamówienia do Sklepu konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z podarunkinaokazje.pl Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J. Umowy sprzedaży w Sklepie, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sklep.

4.9. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest punkt sprzedaży, znajdujący się w Warszawie przy Jana Kazimierza 30 lok 7.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 

V. Wydanie Towaru

5.1. Wydanie Towaru następuje w punkcie sprzedaży w punkcie sprzedaży znajdującym się w Warszawie przy ulicy Jana Kazimierza 30 lok 7.

5.2. Na życzenie Klienta, Towar może być wydany jego Pełnomocnikowi w punkcie sprzedaży, tj. Sklepie znajdującym się w Warszawie przy ulicy Jana Kazimierza 30 lok 7.

5.3. W celu wydania Towaru Pełnomocnikowi, Klient winien udzielić stosownego pełnomocnictwa na zasadach określonych odrębnym regulaminem.

5.4. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia podarunkinaokazje.pl Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J. do wydania Pełnomocnikowi nabytego przez Klienta Towaru.

5.5. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia podarunkinaokazje.pl Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J. do przekazania Pełnomocnikowi kwoty pobranego wynagrodzenia Pełnomocnika.

5.6. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia podarunkinaokazje.pl Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J. do przekazania Pełnomocnikowi wszystkich swoich danych osobowych.

5.7. podarunkinaokazje.pl Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J. zobowiązuję się wydać zamówiony towar bez wad.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne opłaty.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego MBank. 25 1140 2004 0000 3002 7639 0840,

b) płatnością w systemie PayU Polska,

c) kartą płatniczą w systemie Payeeze Polska, MasterCard, Visa; pobranie zapłaty nastąpi w momencie przekierowania na stronę operatora kart płatniczych bezpośrednio po potwierdzeniu złożenia Zamówienia na Towar,

d) płatność w Sklepie za pośrednictwem Pełnomocnika.

 

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania Towaru.

7.2. Prawo odstąpienia od umowy wykonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wobec 25 1140 2004 0000 3002 7639 0840, adres: ul. Jana Kazimierza 30 LU 7, 01-248 Warszawa

lub elektronicznie na adres e-mail: info@podarunkinaokazje.pl.

7.3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z udostępnionego na EP wzoru formularza.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy uiszczona cena sprzedaży zostanie zwrócona Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów np. działania Pełnomocnika) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem pkt 7.6. poniżej.

7.5. Cena zostanie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient złoży wyraźne oświadczenie o innym sposobie działania, po uprzedniej akceptacji Sklepu.

7.6. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu ceny przed otrzymaniem zwracanego Towaru.

7.7 Zwracany Towar winien być przekazany na adres: podarunkinaokazje.pl Sp. Z o.o. ul. Mińska 23 LU 4; 03-808 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przekroczenie terminu wywołuje skutki określone w pkt 7.6. powyżej. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

 

VIII. Rękojmia za wady

8.1. podarunkinaokazje.pl Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J., jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@podarunkinaokazje.pl. podarunkinaokazje.pl Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J. w Warszawie zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. podarunkinaokazje.pl Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J. w Warszawie nie jest producentem towarów i nie udziela gwarancji na sprzedane rzeczy.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. podarunkinaokazje.pl Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J. w Warszawie podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania EP, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić podarunkinaokazje.pl Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu EP.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem EP Klient może zgłaszać mailowo pod adres info@podarunkinaokazje.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem EP.

9.5. podarunkinaokazje.pl Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J. w Warszawie zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszeń w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.6. podarunkinaokazje.pl Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J. w Warszawie zobowiązuję się przestrzegać kodeksu dobrych praktyk, o których mowa w art.2 pkt 5 ustawy z dn. 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwych praktykom rynkowym Dz.U. z 2016 r. poz.3

9.7. podarunkinaokazje.pl Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J. w Warszawie informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń tj:

9.7.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

9.7.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9.7.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podarunkinaokazje.pl Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J., a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podarunkinaokazje.pl Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J., który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podarunkinaokazje.pl Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J..

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

10.5. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas podarunkinaokazje.pl Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J., ul. Jana Kazimierza 30 lok 7, 01-248 Warszawa

info@podarunkinaokazje.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.podarunkinaokazje.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

podarunkinaokazje.pl Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J., ul. Jana Kazimierza 30 lok 7, 01-248 Warszawa

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

REGULAMIN PEŁNOMOCNICTWA DO ODBIORU TOWARU ZE SKLEPU ZAMÓWIONEGO PRZY UŻYCIU ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE „podarunkinaokazje.pl”

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach elektronicznej platformy do składania zamówień;

1.2. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający podstawowe zasady działania Pełnomocnika do odbioru Towaru ze Podarunkinaokazje.pl zamówionego przy użyciu elektronicznej platformy do składania zamówień;

1.4. Sklep – stacjonarny punkt sprzedaży znajdującym się w Warszawie przy ulicy Bony 46; 02-496, w którym można składać zamówienia przy użyciu elektronicznej platformy dostępnej pod www.podarunkinaokazje.pl.

1.5. Towar – produkty prezentowane w elektronicznej platformie, które można nabyć w Sklepie;

1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podarunkinaokazje.pl  Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J., ul. Jana Kazimierza 30 lok 7, 01-248 Warszawa, a Klientem, realizowana w Sklepie znajdującym się w Warszawie na ulicy Mińskiej 23 LU 4; 03-808 Warszawa.

1.7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

1.10. EP – elektroniczna platforma do składania zamówień w Sklepie prowadzona pod www.podarunkinaokazje.pl.

1.11 Pełnomocnik – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady udzielania pełnomocnictwa Pełnomocnikowi do odbioru ze Sklepu Towarów zamówionych przy użyciu EP znajdującej się na www.podarunkinaokazje.pl

2.2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem EP, prowadzony jest przez podarunkinaokazje.pl  Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J., ul. Jana Kazimierza 30 lok 7, 01-248 WarszawaPełnomocnik jest odrębnym od w/w podmiotem prawa i działa na rzecz Klienta.

2.4. Regulamin określa w szczególności zasady udzielania pełnomocnictwa i wydania Towaru Klientowi.

2.5. Pełnomocnik może działać jedynie na rzecz Klienta, który ukończył wiek 18 lat.

2.6. Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa.

2.7. Pełnomocnik nie zawiera Umowy sprzedaży Towaru.

2.8. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić wydruk.

2.9. Umowa sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w Sklepie.

2.10. Warunkiem skorzystania z czynności wykonywanych przez Pełnomocnika jest prawidłowa rejestracja w EP na warunkach określonych w przypisanym do niej regulaminie.

2.11. Warunkiem skorzystania z czynności Pełnomocnika jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.12. Klient upoważnia Pełnomocnika do przetwarzania swoich danych osobowych w celu realizacji pełnomocnictwa.

III. Wykonanie pełnomocnictwa

3.1. Wykonanie pełnomocnictwa przez Pełnomocnika polega na odbiorze Towaru w punkcie sprzedaży, tj. w Sklepie znajdującym się w Warszawie na ulicy Mińska 23 LU 4; 03-808, a następnie dostarczeniu pod wskazany przez Klienta adres.

3.2. W celu wykonania pełnomocnictwa Klient udziela pełnomocnictwa

3.3. Pełnomocnik dostarczy nabyty Towar przesyłką kurierską lub w inny uzgodniony z Klientem sposób. Koszty dostawy wraz z wynagrodzeniem Pełnomocnika wskazane są w EP. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia, o ile Klient wybierze odbiór Towaru przez Pełnomocnika.

3.4. Pełnomocnik zrealizuje dostawę w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia odbioru na rzecz Klienta Towaru ze Sklepu.

3.5. Pełnomocnik może działać w imieniu własnym i na rzecz Klienta, jak również bezpośrednio w imieniu Klienta i na jego rzecz, w zależności od swojego wyboru.

IV. Wynagrodzenie Pełnomocnika

4.1. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu realizacji pełnomocnictwa podawana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne opłaty.

4.2. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika uzależniona jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i wymieniona jest na stronie EP. Dodatkowo zostanie wskazana podczas składania Zamówienia, o ile Klient wybierze opcję odbioru Towaru przez Pełnomocnika.

4.3. Klient uiszcza wynagrodzenie Pełnomocnika wraz z zapłatą ceny za nabywany w Sklepie Towar i według sposobów tam wskazanych i przez siebie wybranych.

4.4. Klient upoważnia Pełnomocnika do odbioru od podarunkinaokazje.pl Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J., ul. Jana Kazimierza 30 lok 7, 01-248 Warszawa przekazanego wynagrodzenia Pełnomocnika.

V. Prawo odstąpienia

5.1. Klient ma prawo odstąpić od odbioru Towaru przez Pełnomocnika do czasu wysłania do niego Towaru.

5.2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Towar będzie wydany wyłącznie w Sklepie.

5.3. Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez złożenie oświadczenia Pełnomocnikowi na adres e-mail: info@podarunkinaokazje.pl lub w inny sposób nie budzący wątpliwości, że oświadczenie dotarło do adresata.

5.4. W przypadku odstąpienia do czasu wysłania Towaru do KlientaKlientowi zostanie zwrócone pobrane wynagrodzenie Pełnomocnika. Zwrot nastąpi w ten sam sposób, w jaki nastąpiła zapłata.

VI. Postanowienia końcowe

6.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pełnomocnika.

6.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6.4. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

6.5 Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 Koszty pośrednika w dostarczeniu towaru:

a) Czas realizacji zamówienia wynosi od 24-72 h (dni robocze), od zaksięgowania pieniędzy na koncie pl Sp. Z o.o. ul. Mińska 23 LU 4; 03-808 w Warszawie.

b) Przesyłka może być dostarczona na inny adres, niż zamieszkania, wskazany przez Kupującego (Klienta)

c) Przesyłka z zakupionym towarem zostanie wydana przez kuriera wyłącznie osobie pełnoletniej legitymującej się dowodem tożsamości.

Osobie niepełnoletniej, a także nietrzeźwej przesyłka nie zostanie wydana!

 

Firma pośrednicząca w dostawie:

FEDEX EXPRESS POLSKA SP Z O O NIP 5261005306

Koszt przesyłki:

Koszt jednego zestawu do 5 kg to 26 zł netto.

Koszt 20 zestawów to 30 zł netto.

Powyżej 20 zestawów dostawa odbywa się na palecie i kosz to 180 zł netto.

W cenie przesyłki zawiera się koszt ubezpieczenia zamówionego towaru.

Dajemy Państwu gwarancję otrzymania paczki lub zwrotu pieniędzy za zakupiony przedmiot.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

– E-mailowy: info@podarunkinaokazje.pl

– Telefoniczny: 606 751 771

Dane do przelewu:

Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J., ul. Jana Kazimierza 30 lok 7, 01-248 Warszawa